Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1};,,{x_2})thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 2). Gọi ({S_1}) và ({S_2})là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}) bằng – Sách Toán

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Biết hàm số (fleft( x right)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1};,,{x_2})thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 2). Gọi ({S_1}) và ({S_2})là diện tích của hai hình phẳng được gạch sọc trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_2}}}{{{S_1}}}) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ