Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right) = {x^3} + b{x^2} + cx + d)có đồ thị như hình vẽ. (left| {fleft( {{x_1}} right)} right| = 2,5left| {{x_1}} right|). Xác định tỉ lệ (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}). – Sách Toán


DẠNG TOÁN 48: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG, TỈ SỐ DIỆN TÍCH)

 

Theo đề tham khảo Toán 2021

ĐỀ BÀI:

Cho hàm số bậc ba (y = fleft( x right) = {x^3} + b{x^2} + cx + d)có đồ thị như hình vẽ. (left| {fleft( {{x_1}} right)} right| = 2,5left| {{x_1}} right|). Xác định tỉ lệ (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}).

A. (frac{8}{{27}}). 

B. (frac{2}{{27}}). 

C. (frac{{16}}{{27}}). 

D. (frac{8}{{27}}).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có(y = fleft( x right) = {x^3} + b{x^2} + cx + d) 

(fleft( 0 right) =  – 1 Rightarrow d =  – 1)

(f’left( x right) = 3{x^2} + 2bx + c); (f’left( 0 right) = 0 Rightarrow c = 0)

(f’left( x right) = 3{x^2} + 2bx = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x =  – frac{{2b}}{3}end{array} right. Rightarrow {x_1} =  – frac{{2b}}{3} > 1 Rightarrow b <  – frac{3}{2}).

Ta có (y = fleft( x right) = {x^3} + b{x^2} – 1)(,left| {fleft( {{x_1}} right)} right| = 2,5left| {{x_1}} right| Leftrightarrow fleft( {frac{{ – 2b}}{3}} right) = frac{5}{3}b)( Leftrightarrow  – frac{8}{{27}}{b^3} + frac{4}{9}{b^3} – 1 = frac{5}{3}b) 

( Leftrightarrow 4{b^3} – 35b – 27 = 0 Leftrightarrow left( {b + 3} right)left( {4{b^2} – 12b – 9} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}b =  – 3\b = frac{{3 + 2sqrt 2 }}{2},(l)\b = frac{{3 – 2sqrt 2 }}{2},(l)end{array} right.) ( Rightarrow {x_1} = 2 Rightarrow b =  – 3) 

( Rightarrow fleft( x right) = {x^3} – 3{x^2} – 1) 

Xét phương trình: ({x^3} – 3{x^2} – 1 =  – 1 Leftrightarrow {x^3} – 3{x^2} = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = 3end{array} right.)

( Rightarrow {S_2} = intlimits_0^3 {left| { – 1 – left( {{x^3} – 3{x^2} – 1} right)} right|} {rm{d}}x = intlimits_0^2 {left( { – {x^3} + 3{x^2}} right)} {rm{d}}x = frac{{27}}{4}) 

( Rightarrow {S_1} = intlimits_0^2 {left| {{x^3} – 3{x^2} – 1 – left( { – 5} right)} right|} {rm{d}}x = intlimits_0^2 {left( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)} {rm{d}}x = 4)

( Rightarrow frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = frac{{16}}{{27}}). 

 Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ