Cho hàm số bậc ba (y = f(x)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới. Biết hàm số (f(x)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) + fleft( {{x_2}} right) = 2k). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của haihình phẳng được cho trong hình dưới – Sách Toán

Cho hàm số bậc ba (y = f(x)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới. Biết hàm số (f(x)) đạt cực trị tại hai điểm ({x_1},{x_2}) thỏa mãn ({x_2} = {x_1} + 4) và (fleft( {{x_1}} right) + fleft( {{x_2}} right) = 2k). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) là diện tích của haihình phẳng được cho trong hình dưới – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ