Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Biết hàm số (fleft( x right)) có ba điểm cực trị ({x_1},{x_2},{x_3}) và ba điểm cực trị này tạo thành một cấp số cộng có công sai bằng (2) thỏa mãn (fleft( {{x_3}} right) = 4).Đồ thị hàm số nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng, gọi ({S_1},{S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Biết hàm số (fleft( x right)) có ba điểm cực trị ({x_1},{x_2},{x_3}) và ba điểm cực trị này tạo thành một cấp số cộng có công sai bằng (2) thỏa mãn (fleft( {{x_3}} right) = 4).Đồ thị hàm số nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng, gọi ({S_1},{S_2}) là diện tích của hai hình phẳng được gạch trong hình bên. Tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ