Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới, đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Biết hàm (y = fleft( x right)) đạt cực trị tại các điểm ({x_1}

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình dưới, đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) nhận đường thẳng (x = {x_2}) làm trục đối xứng. Biết hàm (y = fleft( x right)) đạt cực trị tại các điểm ({x_1} < {x_2} < {x_3}), ở đó ({x_1};{x_2};{x_3})thứ tự lập thành cấp số cộng có công sai (d = 3), biết (fleft( {{x_1}} right) = fleft( {{x_3}} right) = frac{1}{4}fleft( {{x_2}} right)). Gọi ({S_1},{S_2})là diện tích các hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}}) – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ