Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ, phương trình (fleft( {{{log }_2}fleft( x right)} right) = 3) có nghiệm? – Sách Toán


Câu hỏi:
Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.

Gọi (S) là tập hợp các nghiệm thực của phương trình (fleft( {{{log }_2}fleft( x right)} right) = 3). Số phần tử của tập (S) là

A. (4).

B. (6).

C. (8).

D. (10).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Ta có (fleft( {{{log }_2}fleft( x right)} right) = 3 Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{{{log }_2}fleft( x right) = – sqrt 2 }\{{{log }_2}fleft( x right) = 0,,,,,,,}\{{{log }_2}fleft( x right) = sqrt 2 ,,,}end{array}} right. Leftrightarrow left[ {begin{array}{*{20}{c}}{fleft( x right) = {2^{ – sqrt 2 }}}\{fleft( x right) = 1,,,,,,,}\{fleft( x right) = {2^{sqrt 2 }},,,}end{array}} right. )

+) (fleft( x right) = {2^{ – sqrt 2 }} < 1 ), phương trình vô nghiệm.

+) (fleft( x right) = 1 ), phương trình có 2 nghiệm (x = pm 1).

+) (fleft( x right) = {2^{sqrt 2 }} in left( {1;3} right) ), phương trình có 4 nghiệm phân biệt khác ( pm 1).

Vậy tập (S) có 6 phần tử.

=======Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ