Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) và hàm số bậc ba (y = gleft( x right)) có đồ thị cắt nhau tại các điểm (A,B) có hoành độ lần lượt là ( – 1;2) và tiếp xúc với nhau tại gốc tọa độ(O). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) biết (fleft( 1 right) =  – 3) và (gleft( 1 right) =  – 1). – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) và hàm số bậc ba (y = gleft( x right)) có đồ thị cắt nhau tại các điểm (A,B) có hoành độ lần lượt là ( – 1;2) và tiếp xúc với nhau tại gốc tọa độ(O). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) biết (fleft( 1 right) =  – 3) và (gleft( 1 right) =  – 1). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ