Cho hàm số bậc bốn (y{rm{ }} = {rm{ }}fleft( x right)) có đồ thị là đường congnhư hình bên. Biết hàm số (y{rm{ }} = {rm{ }}fleft( x right)) có 3 điểm cực trị lập thành cấp số cộng có công sai (d = frac{3}{2}) thỏa mãn ({x_1} + {x_3} =  – 1)và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.Gọi S1 và S2,S3là diện tích của cáchình phẳng được gạch trong hình bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2} + {S_3}}}) – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn (y{rm{ }} = {rm{ }}fleft( x right)) có đồ thị là đường congnhư hình bên. Biết hàm số (y{rm{ }} = {rm{ }}fleft( x right)) có 3 điểm cực trị lập thành cấp số cộng có công sai (d = frac{3}{2}) thỏa mãn ({x_1} + {x_3} =  – 1)và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.Gọi S1 và S2,S3là diện tích của cáchình phẳng được gạch trong hình bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_2} + {S_3}}}) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ