Cho hàm số bậc bốn(y = fleft( x right)) đồ thị (left( C right)) như hình bên, biết (left( C right)) nhận trục tung làm trục đối xứng. Hàm số (y = fleft( x right)) đạt cực trị tại các điểm ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_3} = {x_1} + 4,fleft( {{x_1}} right) + 8fleft( {{x_2}} right) + fleft( {{x_3}} right) = 0). Gọi ({S_1},{S_2},{S_3}) là diện tích hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_1} + {S_2} + {S_3}}}). – Sách Toán

Cho hàm số bậc bốn(y = fleft( x right)) đồ thị (left( C right)) như hình bên, biết (left( C right)) nhận trục tung làm trục đối xứng. Hàm số (y = fleft( x right)) đạt cực trị tại các điểm ({x_1},{x_2},{x_3}) thỏa mãn ({x_3} = {x_1} + 4,fleft( {{x_1}} right) + 8fleft( {{x_2}} right) + fleft( {{x_3}} right) = 0). Gọi ({S_1},{S_2},{S_3}) là diện tích hình phẳng được đánh dấu như hình bên. Tính tỉ số (frac{{{S_1}}}{{{S_1} + {S_2} + {S_3}}}). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ