Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x + 1} right)^2})trên đoạn (left[ { – 3;3} right])là: – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)), đồ thị của hàm số (y = f’left( x right)) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số (gleft( x right) = 2fleft( x right) – {left( {x + 1} right)^2})trên đoạn (left[ { – 3;3} right])là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ