Cho hàm số (fleft( x right)) thỏa mãn ( – xf’left( x right).ln x + fleft( x right) = 2{x^2}{f^2}left( x right),,,forall x in left( {1; + infty } right)), (fleft( x right) > 0,forall x in left( {1; + infty } right))và (fleft( {rm{e}} right) = frac{1}{{{{rm{e}}^2}}}). Tính diện tích (S)hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (y = xfleft( x right),y = 0,x = e,x = {e^2}). – Sách Toán

Cho hàm số (fleft( x right)) thỏa mãn ( – xf’left( x right).ln x + fleft( x right) = 2{x^2}{f^2}left( x right),,,forall x in left( {1; + infty } right)), (fleft( x right) > 0,forall x in left( {1; + infty } right))và (fleft( {rm{e}} right) = frac{1}{{{{rm{e}}^2}}}). Tính diện tích (S)hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (y = xfleft( x right),y = 0,x = e,x = {e^2}). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ