Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2x + 2021,,{rm{khi}},,x ge 13{x^2} + 2020,,{rm{khi}},,x

Cho hàm số (f(x) = left{ begin{array}{l}2x + 2021,,{rm{khi}},,x ge 13{x^2} + 2020,,{rm{khi}},,x < 1end{array} right.). Giả sử (F) là một nguyên hàm của (f) trên (mathbb{R}) thỏa mãn (F(0) = 2). Tính (4Fleft( { – 2} right) + 5Fleft( 2 right)). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ