Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (y = f’left( x right) = (x – 5)({x^2} – 4),x in R). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn (left[ { – 100;100} right]) để hàm số(y = g(x) = fleft( {left| {{x^3} + 3x} right| + m} right)) có ít nhất 3 điểm cực trị?



Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm (y = f’left( x right) = (x – 5)({x^2} – 4),x in R). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn (left[ { – 100;100} right]) để hàm số(y = g(x) = fleft( {left| {{x^3} + 3x} right| + m} […]



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ