Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x – 1} right)^3}left[ {{x^2} + left( {1 – 3m} right)x + 2{m^2} – 2m} right]), (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị của tham số (m in [ – 5;5]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| x right| + m} right)) có tối thiểu 3 cực trị. – Sách Toán

Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {x – 1} right)^3}left[ {{x^2} + left( {1 – 3m} right)x + 2{m^2} – 2m} right]), (forall x in mathbb{R}). Có bao nhiêu giá trị của tham số (m in [ – 5;5]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {left| x right| + m} right)) có tối thiểu 3 cực trị. – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ