Cho hình chóp (S.ABC) có (SA) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)), hai mặt phẳng (left( {SAB} right)) và (left( {SBC} right)) vuông góc với nhau, (SB = asqrt 3 {rm{ }}), góc (widehat {B{rm{S}}C} = 45^circ ) và góc (widehat {{rm{ASB}}} = 30^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABC) là (V). Tỉ số (frac{{{a^3}}}{V}) là: – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC) có (SA) vuông góc với mặt phẳng (left( {ABC} right)), hai mặt phẳng (left( {SAB} right)) và (left( {SBC} right)) vuông góc với nhau, (SB = asqrt 3 {rm{ }}), góc (widehat {B{rm{S}}C} = 45^circ ) và góc (widehat {{rm{ASB}}} = 30^circ ). Thể tích khối chóp (S.ABC) là (V). Tỉ số (frac{{{a^3}}}{V}) là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ