Cho hình chóp (S.ABC)có đáy (ABC) là tam giác đều cạnh bằng (a), cạnh bên (SA)vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ (A)đến mặt phẳng ((SBC))bằng (frac{{asqrt 6 }}{4}). Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán

Cho hình chóp (S.ABC)có đáy (ABC) là tam giác đều cạnh bằng (a), cạnh bên (SA)vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ (A)đến mặt phẳng ((SBC))bằng (frac{{asqrt 6 }}{4}). Thể tích của khối chóp (S.ABC) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ