Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và góc (widehat{ABC}={{60}^{0}},SA=SB=SC). Góc giữa hai mặt phẳng (left( SAC right)) và (left( ABCD right)) bằng ({{30}^{0}}). Thể tích khối chóp S.ABCD bằng

Chuyển đến thanh công cụ