Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường (x = 0), (x = 1), (y = 0) và (y = sqrt {2x + 1} ). Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục Ox được tính theo công thức:

Cho hình phẳng (D) được giới hạn bởi các đường (x = 0), (x = 1), (y = 0) và (y = sqrt {2x + 1} ). Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) xung quanh trục Ox được tính theo công thức: – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ