Cho hình phẳng nằm trong góc phần tư thứ nhất, giới hạn bởi các đường thẳng (y = 8x,,y = x) và đồ thị hàm số (y = {x^3}) có diện tích là (S = frac{a}{b}), với (a,,b in mathbb{N}) và (frac{a}{b}) tối giản. Tính (I = a – b).  – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ