Cho parabol (fleft( x right) = {x^2} + 2m) (với (m) là số thực dương) và đường thẳng (gleft( x right) = 2x). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) lần lượt là diện tích hai phần gạch chéo như hình vẽ. Để (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 2) thì số thực dương (m) nằm trong khoảng nào dưới đây? – Sách Toán

Cho parabol (fleft( x right) = {x^2} + 2m) (với (m) là số thực dương) và đường thẳng (gleft( x right) = 2x). Gọi ({S_1}) và ({S_2}) lần lượt là diện tích hai phần gạch chéo như hình vẽ. Để (frac{{{S_1}}}{{{S_2}}} = 2) thì số thực dương (m) nằm trong khoảng nào dưới đây? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ