Cho phương trình  ({z^2} + bz + c = 0). Nếu phương trình nhận z=1+i làm một nghiệm thì b và c bằng :Câu hỏi: Cho phương trình  ({z^2} + bz + c = 0). Nếu phương trình nhận z=1+i làm một nghiệm thì b và c bằng : A. b=3, c=5 B. b=1;c=3 C. b=4; c=3 D. b=-2;c=2   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ