Cho số phức (z = a + bi{rm{ }}(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (left| {z – 3 – 3i} right| = 6). Tìm giá trị biểu thức (a + b) khi (P = 2left| {z + 6 – 3i} right| + 3left| {z + 1 + 5i} right|)đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán

Cho số phức (z = a + bi{rm{ }}(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (left| {z – 3 – 3i} right| = 6). Tìm giá trị biểu thức (a + b) khi (P = 2left| {z + 6 – 3i} right| + 3left| {z + 1 + 5i} right|)đạt giá trị nhỏ nhất. – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ