Cho số phức z thỏa mãn (left( {3 + 2i} right)z + {left( {2 – i} right)^2} = 4 + i).


 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa mãn (left( {3 + 2i} right)z + {left( {2 – i} right)^2} = 4 + i). Mô đun của số phức ({rm{w}} = left( {z + 1} right)overline z ) là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D

  (begin{array}{l}
  left( {3 + 2i} right)z + {left( {2 – i} right)^2} = 4 + i Leftrightarrow left( {3 + 2i} right)z = 1 + 5i\
   Rightarrow z = frac{{1 + 5i}}{{3 + 2i}} = frac{{left( {1 + 5i} right)left( {3 – 2i} right)}}{{9 + 4}} = frac{{3 – 2i + 15i + 10}}{{13}} = 1 + i\
  {rm{w}} = left( {z + 1} right)overline z  = left( {2 + i} right)left( {1 – i} right) = 2 – 2i + i + 1 = 3 – i\
  left| {rm{w}} right| = sqrt {{3^2} + {1^2}}  = sqrt {10} 
  end{array}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ