Cho số phức (z) thỏa mãn (left| z right| = 3). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = left| {z – 9} right| + 3left| {z + 1 – 6i} right|) bằng – Sách Toán


Câu hỏi:

Cho số phức (z) thỏa mãn (left| z right| = 3). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = left| {z – 9} right| + 3left| {z + 1 – 6i} right|) bằng

A. (3sqrt {10} ). 

B. (6sqrt {10} ). 

C. (3sqrt {10}  + 4.) 

D. (6sqrt {10}  + 3.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi (M) là điểm biểu diễn của số phức (z) trên mặt phẳng (Oxy) ( Rightarrow M) thuộc đường tròn tâm (O), bán kính (R = 3).

Gọi (Aleft( {9;0} right),,,Bleft( { – 1;6} right)) ( Rightarrow T = MA + 3MB).

Lấy (Kleft( {1;0} right) Rightarrow OM = 3OK).

Xét (Delta AOM) và (Delta MOK) có: (left{ begin{array}{l}widehat {AOM,},chung\frac{{OM}}{{OK}} = frac{{OA}}{{OM}} = 3end{array} right.,,)suy ra hai tam giác ta xét đồng dạng với nhau.

Suy ra (AM = 3MK).

Khi đó: (T = MA + 3MB = 3MK + 3MB = 3left( {MK + MB} right) ge 3BK = 6sqrt {10} .)

Dấu “=” xảy ra ( Leftrightarrow M) thuộc đoạn thẳng (BK)( Leftrightarrow Mleft( {0;3} right)) hay (z = 3i).

Vậy ({rm{Min}}T = 6sqrt {10} ) khi (z = 3i).


XEM THÊM
============== Chuyên đề Số Phức ôn thi THPT Quốc gia


Link Hoc va de thi 2021
Chuyển đến thanh công cụ