Cho số phức ({z_1}) thoả mãn ({left| {{z_1} – 2} right|^2} – {left| {{z_1} + i} right|^2} = 1) và số phức ({z_2}) thoả mãn (left| {{z_2} – 4 – i} right| = sqrt 5 ). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} – {z_2}} right|). – Sách Toán

Cho số phức ({z_1}) thoả mãn ({left| {{z_1} – 2} right|^2} – {left| {{z_1} + i} right|^2} = 1) và số phức ({z_2}) thoả mãn (left| {{z_2} – 4 – i} right| = sqrt 5 ). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} – {z_2}} right|). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ