Cho số phức ({z_1};{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 + 3i} right| = 1) và (left| {{z_2} – 1 + i} right| = left| {{z_2} – 2} right|). Tính giá trị nhỏ nhất của (P = left| {{z_1} – {z_2}} right| + left| {{z_2} – 2 + 2i} right|). – Sách Toán

Cho số phức ({z_1};{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 + 3i} right| = 1) và (left| {{z_2} – 1 + i} right| = left| {{z_2} – 2} right|). Tính giá trị nhỏ nhất của (P = left| {{z_1} – {z_2}} right| + left| {{z_2} – 2 + 2i} right|). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ