Cho (z = x + yi) với (x), (y)( in mathbb{R}) là số phức thỏa mãn điều kiện (left| {overline z  + 2 – 3i} right| le left| {z + i – 2} right| le 5). Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = {x^2} + {y^2} + 8x + 6y). Tính (M + m). – Sách Toán

Cho (z = x + yi) với (x), (y)( in mathbb{R}) là số phức thỏa mãn điều kiện (left| {overline z  + 2 – 3i} right| le left| {z + i – 2} right| le 5). Gọi (M), (m) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = {x^2} + {y^2} + 8x + 6y). Tính (M + m). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ