Cho ({z_1},{z_2}) là hai nghiệm của phương trình (left| {6 – 3i + iz} right| = left| {2z – 6 – 9i} right|), thoả mãn điều kiện (left| {{z_1} – {z_2}} right| = frac{8}{5}). Tìm GTLN của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|). – Sách Toán

Cho ({z_1},{z_2}) là hai nghiệm của phương trình (left| {6 – 3i + iz} right| = left| {2z – 6 – 9i} right|), thoả mãn điều kiện (left| {{z_1} – {z_2}} right| = frac{8}{5}). Tìm GTLN của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ