Cho ({z_1},{z_2}) là hai trong các số phức (z) thoả mãn điều kiện (left| {z – 5 – 3i} right| = 5) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 8). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) là:  – Sách Toán

Cho ({z_1},{z_2}) là hai trong các số phức (z) thoả mãn điều kiện (left| {z – 5 – 3i} right| = 5) và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 8). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) là:  – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ