Cho (z)và (omega )là các số phức thỏa mãn các điều kiện (zleft( {omega  + 1} right) + iomega  – 1 = 0,,,left| {omega  + 2} right| = 1). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = left| {z – 1 – 3i} right|)bằng – Sách Toán

Cho (z)và (omega )là các số phức thỏa mãn các điều kiện (zleft( {omega  + 1} right) + iomega  – 1 = 0,,,left| {omega  + 2} right| = 1). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (T = left| {z – 1 – 3i} right|)bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ