Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch như hình bên.


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta thấy khi ({{Z}_{C}}={{Z}_{C1}}Rightarrow {{U}_{V1max }}={{U}_{3}}=Uto ) mạch có cộng hưởng: ZL = ZC1

Khi đó: ({{U}_{V2}}={{U}_{C}}={{U}_{2}}Rightarrow frac{U{{Z}_{C1}}}{R}={{U}_{2}})

Ta có: ({{U}_{3}}=2{{U}_{2}}Rightarrow U=2frac{U.{{Z}_{C1}}}{R}Rightarrow R=2{{Z}_{C1}}=2{{Z}_{L}})

(Rightarrow {{U}_{2}}=frac{U{{Z}_{C1}}}{R}=frac{U.{{Z}_{L}}}{R}=frac{U}{2})

Khi  ({{Z}_{C}}={{Z}_{C2}}Rightarrow {{U}_{V2max }}={{U}_{Cmax }}={{U}_{4}}Rightarrow {{U}_{4}}=frac{Usqrt{{{R}^{2}}+Z_{L}^{2}}}{R})

(Rightarrow {{U}_{4}}=frac{Usqrt{{{R}^{2}}+Z_{L}^{2}}}{R}=frac{U.sqrt{4Z_{L}^{2}+Z_{L}^{2}}}{2{{Z}_{L}}}=frac{Usqrt{5}}{2})

(Rightarrow frac{{{U}_{2}}}{{{U}_{4}}}=frac{frac{U}{2}}{frac{Usqrt{5}}{2}}=frac{1}{sqrt{5}})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ