Đặt điện áp (u=220sqrt{2}cos (100pi t+varphi )(V)) vào đoạn mạch AB


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Hai thời điểm lệch pha nhau là: (Delta varphi =omega Delta t=100pi .frac{1}{300}=frac{pi }{3}(rad))

Ở thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch: I = 4 (A) = I0

Ta có vòng tròn lượng giác: 

Tại thời điểm (t+frac{1}{300}s,)điện áp giữa hai đầu đoạn mạch bằng 0 và đang giảm

→ trục u lệch pha (frac{pi }{6}) so với trục i (Rightarrow varphi =frac{pi }{6})

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: 

(P=UIcos varphi =220.2sqrt{2}.cos frac{pi }{6}=538,9(text{W}))

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là: 

({{P}_{X}}=P-{{I}^{2}}{{R}_{1}}=538,9-{{(2sqrt{2})}^{2}}.20sqrt{2}=312,6(text{W}))Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ