Trên sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách 2 nút sóng


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Giả sử tại điểm N là nút sóng thứ 0 

Điểm C cách điểm N 10,5 cm thuộc bó sóng thứ 2 sang bên trái 

Điểm D cách điểm N 7 cm thuộc bó sóng thứ 2 sang bên phải 

→ điểm C thuộc bó sóng chẵn thì điểm D thuộc bó sóng lẻ 

→ hai điểm C, D dao động ngược pha 

Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là: 

(frac{lambda }{2}=6(text{cm})Rightarrow lambda =12(text{cm}))

Biên độ của hai điểm C, D lần lượt là: 

(left{ begin{array}{*{35}{l}}

{{A}_{C}}=Asin left| frac{2pi {{d}_{C}}}{lambda } right|=3sin left| frac{2pi .10,5}{12} right|=1,5sqrt{2}(text{cm}) \

{{A}_{D}}=Asin left| frac{2pi {{d}_{D}}}{lambda } right|=3sin left| frac{2pi .7}{12} right|=1,5(text{cm}) \

end{array} right.)

Thời gian (frac{85}{40}s) ứng với góc quét là: 

(Delta varphi =omega Delta t=2pi f.Delta t=2pi .5cdot frac{85}{40}=frac{85pi }{4}=frac{5pi }{4}(text{rad}))

Ở thời điểm t1, điểm C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng

Ta có vòng tròn lượng giác: 

Từ đồ thị ta thấy tại thời điểm t2, điểm D có li độ bằng 0 và đang giảmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ