Đặt điện áp (u=200sqrt{2}cos 2pi ftext{t}(f) thay đổi được)


 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp (u=200sqrt{2}cos 2pi ftext{t}(f) thay đổi được) vào  hai đầu đoạn mạch gồm ba hộp kín X, Y, Z (mỗi hộp kín chỉ chứa  một phần tử) mắc nối tiếp theo thứ tự. Các linh kiện trong hộp kín  chỉ có thể là như tụ điện, điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm.  Các trở kháng của hộp kín phụ thuộc vào tần số f được biểu diễn  như hình bên. Khi (f={{f}_{1}}) thì công suất trong mạch là 160 W. Giá  trị trở kháng của hộp kín Y khi  (f={{f}_{1}}) là 

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  – Từ đồ thị ta thấy: Y là cuộn cảm, Z là điện trở, X là tụ điện.

  – Khi (f={{f}_{1}}) thì R = ZC1 

  – Khi (f={{f}_{1}}) thì ({{text{Z}}_{text{L}2}}={{text{Z}}_{text{C}2}}=frac{{{text{z}}_{text{C}1}}}{2}=frac{text{R}}{2};{{text{Z}}_{text{L}2}}=2{{text{Z}}_{text{L}1}}Rightarrow {{text{Z}}_{text{L}1}}=frac{text{R}}{4})

  – Khi (f={{f}_{1}}) thì (cos varphi =frac{text{R}}{sqrt{{{text{R}}^{2}}+{{left( {{text{Z}}_{text{L}1}}-{{text{Z}}_{text{C}1}} right)}^{2}}}}=0,8Rightarrow {{text{I}}_{1}}=frac{{{text{P}}_{1}}}{text{U}cos {{varphi }_{1}}}=1~text{A}Rightarrow text{R}=frac{{{text{P}}_{1}}}{text{I}_{1}^{2}}=160Omega ={{text{Z}}_{text{C}1}})

  (Rightarrow {{Z}_{L1}}=frac{R}{4}=40Omega ) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ