Đặt điện áp (u=Usqrt{2}cos 2pi ft) (U không đổi, f thay đổi được)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn Lý

Từ đồ thị ta thấy 2 ô ứng với tần số 25Hz suy ra 1 ô ứng với tần số 12,5 Hz.

Với ({{f}_{1}}=25text{ }Hz) và ({{f}_{2}}=75text{ }Hz), công suất tiêu thụ trên mạch có cùng giá trị:

({{P}_{1}}={{P}_{2}}Rightarrow frac{{{U}^{2}}R}{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}} right)}^{2}}}=frac{{{U}^{2}}R}{{{R}^{2}}+{{left( {{Z}_{{{L}_{2}}}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}} right)}^{2}}})

(Rightarrow {{left( {{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}} right)}^{2}}={{left( {{Z}_{{{L}_{2}}}}-{{Z}_{{{C}_{2}}}} right)}^{2}})

Lại có: ({{f}_{2}}=3{{f}_{1}}Rightarrow left{ begin{align}

& {{Z}_{{{L}_{2}}}}=3{{Z}_{{{L}_{1}}}} \

& {{Z}_{{{C}_{2}}}}=frac{1}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}} \

end{align} right.)

(Rightarrow {{left( {{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}} right)}^{2}}={{left( 3{{Z}_{{{L}_{1}}}}-frac{1}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}} right)}^{2}})

(Rightarrow left( begin{align}

& {{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}=3{{Z}_{{{L}_{1}}}}-frac{1}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}}Rightarrow -2{{Z}_{{{L}_{1}}}}=frac{2}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}} \

& {{Z}_{{{L}_{1}}}}-{{Z}_{{{C}_{1}}}}=-3{{Z}_{{{L}_{1}}}}+frac{1}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}}Rightarrow 4{{Z}_{{{L}_{1}}}}=frac{4}{3}{{Z}_{{{C}_{1}}}}Rightarrow {{Z}_{{{C}_{1}}}}=3{{Z}_{{{L}_{1}}}}=3m \

end{align} right.)

Khi tần số ({{f}_{1}}=25text{ }Hz), độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:

(varphi =frac{pi }{2}-frac{pi }{3}=frac{pi }{6}Rightarrow cos frac{pi }{6}=frac{R}{sqrt{{{R}^{2}}+{{left( m-3m right)}^{2}}}})

(Rightarrow frac{sqrt{3}}{2}=frac{R}{sqrt{{{R}^{2}}+4{{m}^{2}}}}Rightarrow 3{{R}^{2}}+12{{m}^{2}}=4{{R}^{2}}Rightarrow R=2sqrt{3}m)

Khi tần số

({{f}_{3}}=12,5left( Hz right)=0,5{{f}_{1}}Rightarrow left{ begin{align}

& {{Z}_{{{L}_{3}}}}=0,5{{Z}_{{{L}_{1}}}}=0,5m \

& {{Z}_{{{C}_{3}}}}=2{{Z}_{{{C}_{1}}}}=6m \

end{align} right.)

Công suất tiêu thụ trên mạch là:

(left{ begin{align}

& {{P}_{3}}=frac{{{U}^{2}}.2sqrt{3}m}{{{left( 2sqrt{3}m right)}^{2}}+{{left( 0,5m-6m right)}^{2}}}=frac{{{U}^{2}}.2sqrt{3}m}{42,25{{m}^{2}}} \

& {{P}_{1}}=frac{{{U}^{2}}.2sqrt{3}m}{{{left( 2sqrt{3}m right)}^{2}}+4{{m}^{2}}}=frac{{{U}^{2}}.2sqrt{3}m}{16{{m}^{2}}}=50 \

end{align} right.)

(Rightarrow frac{{{P}_{3}}}{{{P}_{1}}}=frac{16{{m}^{2}}}{42,25{{m}^{2}}}=frac{16}{42,25}Rightarrow {{P}_{3}}=frac{16}{42,25}{{P}_{1}}=18,93left( text{W} right)).Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ