Đặt điện áp xoay chiều AB gồm: đoạn mạch AM chứa điện trở


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta thấy  U0AM = 180 V; U0MB = 60 V.

Tại t = 0 : ({{u}_{AM}}=90sqrt{3})  và đang tăng

(Rightarrow 90sqrt{3}=180cos {{varphi }_{1}}({{varphi }_{1}}>0)Rightarrow {{varphi }_{1}}=-frac{pi }{6})

Tại t = 0 uMB = 30 V và đang giảm

(Rightarrow 30=60cos {{varphi }_{2}}({{varphi }_{2}}>0)Rightarrow {{varphi }_{2}}=frac{pi }{3})

Suy ra uAM và uMB vuông pha với nhau => hộp X chứa R0 và L0

ZC = 90  W.

Ta có : (frac{{{R}_{0}}^{2}+{{Z}_{L}}^{2}}{{{R}_{{}}}^{2}+{{Z}_{{}}}^{2}}={{left( frac{{{U}_{0}}MB}{{{U}_{0}}AM} right)}^{2}}=frac{1}{9}Rightarrow {{R}_{0}}^{2}+{{Z}_{L}}^{2}=1800)

=> R0 = 30 Ω, L= 95,5 mHLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ