Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (y = {left( {x – 2} right)^2}), đường cong (y = {x^3}) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới) bằng  – Sách Toán


DẠNG TOÁN 48: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN (TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG, TỈ SỐ DIỆN TÍCH)

 

Theo đề tham khảo Toán 2021

ĐỀ BÀI:

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (y = {left( {x – 2} right)^2}), đường cong (y = {x^3}) và trục hoành (phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới) bằng 

A. (S = frac{{11}}{2}). 

B. (S = frac{{73}}{{12}}). 

C. (S = frac{7}{{12}}). 

D. (S = frac{5}{2}).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số (y = {left( {x – 2} right)^2}) và (y = {x^3}) là (x = 1).

Vậy (S = intlimits_0^1 {{x^3}} {rm{d}}x + intlimits_1^2 {{{left( {x – 2} right)}^2}} {rm{d}}x) hay (S = frac{7}{{12}}). Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ