‘Don’t be so disappointed Mary. You can take the driving test again,’ said Mark.


 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  “Don’t be so disappointed Mary. You can take the driving test again,” said Mark.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: D

  “Đừng quá thất vọng, Mary à. Cậu có thể thi lại bằng lái xe mà,” Mark nói.

  A. Mark bảo Mary thất vọng và thi lại bằng lái xe.

  B. Mark yêu cầu Mary không thất vọng và đề nghị cho cô ấy một kì thi lại bằng lái xe.

  C. Mark cảnh báo Mary không thất vọng để thi lại bằng lái xe.

  D. Mark khuyến khích Mary thi lại bắng lái xe.

  Cấu trúc: – warn sb not to do sth: cảnh báo/ cảnh cáo ai không làm gì

                  – encourage sb to do sth: khuyến khích/ động viên ai làm gì • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ