Dùng một hạt α có động năng 4 MeV bắn vào hạt nhân (_{13}^{27}Al)


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Có ({{K}_{alpha }}+1,2={{K}_{n}}+{{K}_{p}}Rightarrow {{K}_{n}}+{{K}_{p}}=5,2)             (1)

Mặt khác theo giản đồ, ta có

(p_{P}^{2}=p_{n}^{2}+p_{alpha }^{2}Rightarrow {{m}_{P}}{{K}_{p}}={{m}_{n}}{{K}_{n}}+{{m}_{alpha }}{{K}_{alpha }}Rightarrow 30{{K}_{P}}={{K}_{n}}+16)       (2)

Từ (1) và (2) suy ra ({{K}_{n}}=4,5left( MeV right)) và ({{K}_{p}}=0,68left( MeV right))

Gọi góc giữa hạt P và hạt α là φ, ta có: (tan varphi =frac{{{p}_{n}}}{{{p}_{alpha }}}=sqrt{frac{{{m}_{n}}{{K}_{n}}}{{{m}_{alpha }}{{K}_{alpha }}}}=0,53Rightarrow varphi approx {{28}^{0}}). Gần với giá trị 300 nhấtLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ