Trong điều trị bệnh ung thư, bệnh nhân được chiếu xạ với một liều xác định


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Gọi (Delta N) là liều lượng cho một lần chiếu xạ ((Delta N)= hằng số)

Trong lần chiếu xạ đầu tiên: (Delta N={{N}_{01}}left( 1-{{e}^{-lambda t1}} right))

Trong lần chiếu xạ tiếp theo sau đó 2 năm: (Delta N={{N}_{02}}left( 1-{{e}^{-lambda t2}} right))

            Với ({{N}_{02}}={{N}_{01}}{{e}^{-lambda Delta t}}) hay (Delta N={{N}_{01}}{{e}^{-lambda Delta t}}left( 1-{{e}^{-lambda t2}} right)), ((Delta t=2) năm)

Khi đó ta có: ({{N}_{01}}left( 1-{{e}^{-lambda t1}} right)={{N}_{01}}{{e}^{-lambda Delta t}}left( 1-{{e}^{-lambda t2}} right))

            Với ({{e}^{-lambda Delta t}}=frac{1}{sqrt{2}}) và ({{t}_{1}},{{t}_{2}}

Ta có: (lambda {{t}_{1}}=frac{1}{sqrt{2}}lambda {{t}_{2}}) suy ra ({{t}_{2}}approx sqrt{2}{{t}_{1}}=14,1) phútLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ