Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng người ta sử dụng


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Ta có : ({{x}_{equiv }}={{k}_{1}}{{i}_{1}}={{k}_{2}}{{i}_{2}}={{k}_{3}}{{i}_{3}})(Leftrightarrow )(48{{k}_{1}}=64{{k}_{2}}=72{{k}_{3}})

               BCNN của 48,64,56 là:  LCM(LCM( 48,64), 72) = 576

               Ta có : ({{k}_{1}}=frac{576}{48}=12); ({{k}_{2}}=frac{576}{64}=9); ({{k}_{3}}=frac{576}{72}=8)

               Tổng số vân sáng chưa tính trùng: (N=left( {{k}_{1}}-1 right)+left( {{k}_{2}}-1 right)+left( {{k}_{3}}-1 right)) = 11+8+7=26 vân.

               . Số vân trùng giữa ({{lambda }_{1}}) và ({{lambda }_{2}}): ({{k}_{1}}=frac{4}{3}{{k}_{2}})là số từ 1 đến 8 mà chia hết cho 3 có 2 bức xạ.

               . Số vân trùng giữa ({{lambda }_{1}}) và ({{lambda }_{3}}): ({{k}_{1}}=frac{3}{2}{{k}_{3}})là số từ 1 đến 7 mà chia hết cho 2 có 3 bức xạ.

               . Số vân trùng giữa ({{lambda }_{2}}) và ({{lambda }_{3}}): ({{k}_{2}}=frac{9}{8}{{k}_{3}})là số từ 1 đến 7 mà chia hết cho 8 không có bức xạ.

               Vậy có ({{N}_{equiv }}=2+3=5)(Rightarrow ) Số vân thực tế là: N = 26 – 5 = 21 vân.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ