Gọi (S) là tập hợp các số thực (m) sao cho với mỗi (m in S) có đúng một số phức thỏa mãn (left| {z – m} right| = 9) và (frac{z}{{z – 6}}) là số thuần ảo. Tính tổng của các phần tử của tập (S). – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp các số thực (m) sao cho với mỗi (m in S) có đúng một số phức thỏa mãn (left| {z – m} right| = 9) và (frac{z}{{z – 6}}) là số thuần ảo. Tính tổng của các phần tử của tập (S). – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ