Gọi (S) là tập hợp tất cả cácsố nguyên (m) để phương trình ({log _{sqrt 2 }}left( {x – 2} right) – {log _2}left( {mx – 16} right) = 0) có hai nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của (S) – Sách Toán

Gọi (S) là tập hợp tất cả cácsố nguyên (m) để phương trình ({log _{sqrt 2 }}left( {x – 2} right) – {log _2}left( {mx – 16} right) = 0) có hai nghiệm thực phân biệt. Tính tổng các phần tử của (S) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ