Gọi ({z_1}), ({z_2})là hai trong tất cả các số phức thỏa mãn điều kiện (left| {left( {i – 1} right)z – 3i + 3} right| = 2)và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2.)Gọi (m), (n)lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của (P = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). Giá trị của (S = {m^3} + {n^3}) bằng – Sách Toán

Gọi ({z_1}), ({z_2})là hai trong tất cả các số phức thỏa mãn điều kiện (left| {left( {i – 1} right)z – 3i + 3} right| = 2)và (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2.)Gọi (m), (n)lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của (P = left| {{z_1}} right| + left| {{z_2}} right|). Giá trị của (S = {m^3} + {n^3}) bằng – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ