Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

Từ đồ thị ta có ({{Phi }_{text{N}}}=2pi text{t}+frac{pi }{3}text{ v }!!grave{mathrm{a}}!!text{  }{{Phi }_{text{M}}}=2pi text{t}-frac{pi }{6}Rightarrow text{N}) N nhanh pha 900 so với M. 

+ Mỗi chu kì, hai điểm sáng gặp nhau hai lần khi pha của N nằm ở ({{text{P}}_{text{N}-text{G}1}}text{ v }!!grave{mathrm{a}}!!text{  }{{text{P}}_{text{N}-text{G}2}})

+ Li độ hai điểm chung trái dấu khi pha của M và N nằm hai bên trục tung. 

(Rightarrow ) Sau 2 chu kì, M và N gặp nhau 4 lần và P, quét 4 cung 900 để M và N có li độ trái dấu.

Lần thứ 5, pha PN chạy từ ({{text{P}}_{text{N}(0)}}) tới ({{text{P}}_{text{N}-text{G}2}}); trong khoảng thời gian PN quét thêm 1 cung 900 để M và N có li độ trái dấu. 

Vậy tỉ số cần tìm là : (delta =frac{2.360+165-5.90}{5.90}=frac{29}{30})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ