Hai đường cong (left( {{C_1}} right):y = {a^x}.lna,left( {{C_2}} right):y = {b^x}.lnb,left( {b > a > 1} right)) và hai đường thẳng (x = 1,x = 2) tạo thành hình thang cong (MNPQ)có diện tích bằng (4). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = 2b) bằng – Sách Toán

Hai đường cong (left( {{C_1}} right):y = {a^x}.lna,left( {{C_2}} right):y = {b^x}.lnb,left( {b > a > 1} right)) và hai đường thẳng (x = 1,x = 2) tạo thành hình thang cong (MNPQ)có diện tích bằng (4). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = 2b) bằng – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ