Hỗn hợp E gồm X, Y và Z là 3 peptit đều mạch hở (({{M}_{X}}>{{M}_{Y}}>{{M}_{Z}};{{n}_{X}}


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

X, Y, Z được tạo ra từ Ala và Val đều là amino axit đơn, no, mạch hở.

Khi đốt cháy thì: ({{n}_{X}}={{n}_{Y}}={{n}_{Z}}={{n}_{{{N}_{2}}}}-({{n}_{C{{O}_{2}}}}-{{n}_{{{H}_{2}}O}})Rightarrow {{n}_{{{N}_{2}}}}=0,32)

(Rightarrow {{n}_{N}}:{{n}_{peptit}}=0,64:0,16=4:1) => X, Y, Z đều là peptit.

Khi cho E tác dụng với NaOH thì: ({{n}_{NaOH}}=4({{n}_{X}}+{{n}_{Y}}+{{n}_{Z}})={{n}_{Ala}}+{{n}_{Val}}text{ }vgrave{a}text{ }{{n}_{{{H}_{2}}O}}={{n}_{X}}+{{n}_{Y}}+{{n}_{Z}})

(to {{m}_{E}}+{{m}_{NaOH}}={{m}_{muoi}}+{{m}_{{{H}_{2}}O}}Rightarrow {{n}_{X}}+{{n}_{Y}}+{{n}_{Z}}=0,22Rightarrow {{n}_{X}}+{{n}_{Y}}=0,06)

Ta có: (111{{n}_{Ala}}+139{{n}_{Val}}=101,04Rightarrow {{n}_{Ala}}=0,76;{{n}_{Val}}=0,12text{ }mol)

Vì ({{n}_{Val}} Val không có ở tất cả 3 peptit => Z không có Val.

Có: ({{n}_{Val}}=2({{n}_{X}}+{{n}_{Y}})) => Số mắt xích Val trung bình trong X và Y là 2.

Vì ({{M}_{X}}>{{M}_{Y}}) => số mắt xích Val trong X lớn hơn.

+ X có 3 Val, Y có 1 Val => ({{n}_{X}}=0,03={{n}_{Y}}] (loại) vì [{{n}_{X}}

+ X có 4 Val, Y có 1 Val => ({{n}_{X}}=0,02text{ }mol;{{n}_{Y}}=0,04text{ }mol) (thỏa) => Z là (Ala)4: 0,16 mol

(Rightarrow %m=69,2%)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ