‘I have a lot of homework to do”, Ha said.


 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

  Câu hỏi:

  “I have a lot of homework to do”, Ha said.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ