If I won the lottery, first I would buy ……….. piece of land in the country.


If I won the lottery, first I would buy ……….. piece of land in the country.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

========
Giải thích
************

If I won the lottery, first I would buy ……….. piece of land in the country.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm
toàn bàiLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ