In paragraph 3, the author mention both demolition and construction crews in order to___________


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

Dịch đề: Theo đoạn 3, tác giả đề cập đến các đội phá hủy và xây dựng để___________.

A. Đưa ra một ví dụ về cách chọn vật liệu không dễ dàng xác định ở một địa điểm

B. Minh họa các đội phân loại rác thải và rác tái chế

C. Chứng minh rằng việc lựa chọn vật liệu có thể tái chế là thách thức đối với cả hai đội

D. Đối chiếu công việc của hai đội trên ở một địa điểm

Trích bài: A problem that has often arisen has been with how a site crew-whether it is demolition or construction crew determines and sorts what is “waste” and what is recyclable.

Tạm dịch: Một vấn đề thường xảy ra là làm thế nào một đội ngũ – cho dù là đội phá hủy hay đội xây dựng xác định và phân loại những gì là rác thải và những gì có thể tái chế. → Ta chọn ngay được đáp án CLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ